Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym opisuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe, jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Polityka Prywatności składa się z:

  • informacji ogólnych, mających zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych dokonywanych przez MARK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 22 ( 03 – 717 Warszawa ), a także
  • informacji szczegółowych, zawartych w zakładce Klauzule Informacyjne, mających zastosowanie do poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych, w treści których wskazujemy konkretne cele, podstawy prawne przetwarzania, kategorie odbiorców, okresy przechowywania danych oraz inne informacje wymagane przepisami prawa,

INFORMACJE OGÓLNE

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych jest MARK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 22 ( 03 -717 Warszawa). Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu email biuro@markwood.pl

CELE PRZETWARZANIA

Szczegółowa treść informacji odnosząca się do celu przetwarzania znajduje się w treści klauzuli informacyjnej właściwej dla podejmowanego przez Panią / Pana kontaktu, znajdującej się w zakładce Klauzule Informacyjne.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Szczegółowa treść informacji odnoszącej się do podstaw prawnych przetwarzania znajduje się w treści klauzuli informacyjnej właściwej dla podejmowanego przez Panią / Pana kontaktu, znajdującej się w zakładce Klauzule Informacyjne.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Szczegółowa treść informacji odnoszącej się do kategorii odbiorców danych znajduje się w treści klauzuli informacyjnej właściwej dla podejmowanego przez Panią / Pana kontaktu, znajdującej się w zakładce Klauzule Informacyjne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Szczegółowa treść informacji odnoszącej się do okresu przechowywania danych znajduje się w treści klauzuli informacyjnej właściwej dla podejmowanego przez Panią / Pana kontaktu, znajdującej się w zakładce Klauzule Informacyjne.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

Ma Pan/ Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Szczegółowa treść informacji odnoszącej się do wymogu lub dobrowolności podania danych znajduje się w treści klauzuli informacyjnej właściwej dla podejmowanego przez Panią / Pana kontaktu, znajdującej się w zakładce Klauzule Informacyjne.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Przyczyną zgłoszenia sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub w celach, co do których wyraziła Pani/ wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

W warunkach określonych w treści art. 20 RODO ma Pani/ Pan prawo do żądania, by Pani/ Pana dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi. Administrator wykona Pani/Pana żądanie o ile będzie to technicznie możliwe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, może wystąpić sytuacja, w której Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym w szczególności przez dostawców serwisów społecznościowych, w których prowadzone są strony firmowe / fanpage’ e administratora danych bądź też dostawców usług lub aplikacji służących do komunikowania się i wyszukiwania informacji w Internecie, w tym np. takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn czy Google.

Właściwy poziom ochrony Pani/ Pana danych osobowych w każdym z ww. przypadków, zapewniać będzie pochodzenie ww. podmiotów z państw, obszarów, terytoriów objętych decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w danym państwie, na danym terytorium lub obszarze, bądź też wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską lub inne mechanizmy ochrony zgodne ze standardami określonymi w RODO.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

„analityczno-wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające nam zbieranie danych analitycznych, czyli liczenie odsłon i ruchu na stronie, co pozwala ocenić i usprawnić jej działanie,

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień, statystyk, itp.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” i „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach wybranej przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

WTYCZKI

Używamy widżetów i wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich, aby umożliwić użytkownikom dzielenie się treściami z naszej strony internetowej na platformach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie z widżetów i wtyczek społecznościowych może powodować zapisywanie plików cookie na komputerach lub innych urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i odnotowywania interakcji użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i odnotowania interakcji użytkowników na naszej stronie internetowej, a także rejestracji informacji o aktywności użytkowników w Internecie i na naszej witrynie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią polityki prywatności każdego z dostawców takich usług przed rozpoczęciem z ich korzystania. Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z widżetów i aplikacji społecznościowych znajdują się pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z narzędzia Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania Google Analytics znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html